Skip to content

PrA?vnA� sluA?by

PrA?vnA� sluA?byAdvokA?tnA� kancelA?A� Ivany LorenzovA� poskytuje svA?m klientA?m komplexnA� prA?vnA� sluA?by v rozsahu tA�mA�A� celA�ho prA?vnA�ho A�A?du A?eskA� republiky, a to formou prA?vnA�ch konzultacA� a porad, sepisovA?nA�m smluv, podA?nA�, prA?vnA�ch rozborA? a jinA?ch listin prA?vnA�ho charakteru, zastupovA?nA�m klientA? pA�i jednA?nA�ch s protistranou A?i obchodnA�mi partnery, jakoA? i v A�A�zenA�ch pA�ed soudy a sprA?vnA�mi orgA?ny. KancelA?A� rovnA�A? provA?dA� advokA?tnA� A?schovy a ovA�A�ovA?nA� pravosti podpisu. HlavnA�m cA�lem je poskytnout klientA?m takovA� sluA?by, aby byly naplnA�ny i nejnA?roA?nA�jA?A� poA?adavky a byly vytvoA�eny podmA�nky pro nejlepA?A� vA?kon jejich A?innosti A?i pro A�eA?enA� jejich problA�mA?. PA�i poskytovA?nA� prA?vnA�ch sluA?eb zachovA?vA?me individuA?lnA� pA�A�stup ke klientovi a k A�eA?enA� jeho prA?vnA� zA?leA?itosti. PA�itom vA?dy klademe dA?raz na dobrou informovanost klienta o prA?bA�hu jeho vA�ci a na zpA�tnou vazbu mezi klientem a advokA?tem. sexual impotence medication.